«­Զան­գակ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը, շա­րու­նա­կե­լով իր «Ոչ մի շա­բաթ ա­ռանց գրա­կա­նու­թյան» նա­խա­գի­ծը, ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դնում շար­քի ար­դեն յո­թե­րորդ ­գիր­քը՝ «Ոչ մի շա­բաթ ա­ռանց Վա­հան Տե­րյա­նի» ը­նտ­րա­նին։ Այս ան­գամ ևս բա­նաս­տեղ­ծի կյանքն ու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը ներ­կա­յաց­վում են տար­վա շա­բաթ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան 52 ան­դրա­դարձ–դր­վագ­նե­րով։

Նուրբ, քնա­րա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­ներ, ո­րոն­ցով հայտ­նի ու սիր­ված է բա­նաս­տեղ­ծը, նաև հե­ղա­փո­խա­կան ու քա­ղա­քա­կան թե­մա­ներ, աշ­նա­նային թախ­ծոտ պատ­կեր­ներ, գար­նան ու վե­րածնն­դի մո­տիվ­ներ, ան­ձնա­կան ապ­րում­նե­րի բազ­մե­րանգ ներ­կապ­նակ, ազ­գային ճա­նա­պար­հի ու ճա­կա­տագ­րի խո­րա­խոր­հուրդ ան­դրա­դարձ­ներ… Ընթերցե՛ք, վայելե՛ք եւ բա­ցա­հայ­տե՛ք բանաստեղծի պոեզիան եւ նրա կյանքի ան­հայտ դր­վագ­ները:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ոչ մի շաբաթ առանց Տերյանի”

Ձեզ էլ. հասցեն չի հրապարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են

Կարող է հետաքրքրել...