«­Մա­նուկ­նե­րի մո­լո­րակ» ման­կա­կան եր­գա­րանն ը­նդ­գր­կում է Զ․ Սա­րի­բե­կյա­նի ման­կա­կան բազ­մաբ­նույթ եր­գե­րը, ո­րոնց և՛ բա­ռե­րը, և՛ ե­րաժշ­տու­թյու­նը ու­սուց­չու­հին ստեղ­ծել և փոր­ձար­կել է իր բազ­մա­մյա ման­կա­վար­ժա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյան ըն­թաց­քում։ Ժո­ղո­վա­ծուն կազմ­ված է՝ հաշ­վի առ­նե­լով կրտ­սեր դպ­րո­ցա­կա­նի տա­րի­քային ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը, տար­րա­կան դպ­րո­ցում դա­սա­վանդ­վող ա­ռար­կա­նե­րի բո­վան­դա­կու­թյունն ու ծրագ­րային պա­հանջ­նե­րը։ Եր­գե­րը կա­րող են գոր­ծած­վել նաև նա­խադպ­րո­ցա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում, ը­նդ­գրկ­վել ման­կա­կան ե­րգ­չախմ­բե­րի եր­գա­ցան­կե­րում։ Երգերի ձայնագրությունները կարող եք գտնել գրքի էջերում տեղադրված QR կոդերի միջոցով:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Մանուկների մոլորակ։ Մանկական երգերի ժողովածու”

Ձեզ էլ. հասցեն չի հրապարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են

Կարող է հետաքրքրել...