«­Չորս հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը» գիր­քը տոլ­տեկ­նե­րի՝ Մեք­սի­կայի բնիկ հնա­գույն ժո­ղովր­դի եր­կա­րա­մյա ո­ւս­մուն­քի հիման վրա գր­ված ու­ղե­ցույց է, ո­րը պարզ, հա­սա­նե­լի և հեշտ շա­րադ­րան­քով մեր ա­ռջև բա­ցում է մեր ներ­քին կա­պանք­նե­րը, ո­րոնք գա­լիս են ման­կու­թյու­նից: Հե­ղի­նա­կը որ­պես լու­ծում ա­ռա­ջար­կում է չորս հա­մա­ձայ­նու­թյուն, ո­րոնք կն­քե­լու դեպ­քում կկոտ­րենք մեզ նե­րարկ­ված սահ­մա­նա­փա­կող հա­մոզ­մունք­նե­րը և կհաս­նենք ա­զա­տու­թյան, եր­ջան­կու­թյան ու սի­րո:

Goodreads

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Չորս համաձայնությունները | Դոն Միգել Ռուիս”

Ձեզ էլ. հասցեն չի հրապարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են

Կարող է հետաքրքրել...